We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 14 August 2009

ĐAU LÒNG !!!

ĐAU LÒNG !!!

Đọc tin tức Quê Nhà, đau xót !
Gần chín mươi triệu con dân sao cứ im lìm ? !
Vụ đàn áp Tam Toà cuả lũ chó điên
Các tôn giáo khác sao không tiếp sức ? !
Có ÁP BÚC, BẤT CÔNG, có đấu tranh
Cuộc sống nếu được An Lành
Ngu sao mà tranh đấu ?
Chuyện bất bình nếu ngồi yên không động thủ
Đương nhiên là đồng loã với lũ ác gian
Thấy việc trái không cản là làm trái
Thấy việc phải không làm cũng là làm trái
Không lẽ đành nhắm mắt xuôi tay ? !
Sung sưóng với kiếp NÔ LỆ dài dài ? !
Tái diễn ách đô hộ hơn ngàn năm trước ? !
Không sợ đắc tôị với Tiền Nhân ? !
Đã đổ không biết bao xương máu BẤT KHUẤT, QUẬT CƯỜNG
Nay thế hệ nầy cúi đầu không còn chút DŨNG KHÍ ? !
Cùng chung số phận như Tây Tạng , hỷ ? !
BAO GIỜ NHỔ SẠCH CỎ NƯỚC NAM
THÌ MỚI MONG HẾT KẺ CAN TRƯỜNG NỔI LÊN CHỐNG GIẶC
Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung Trực.


KIỀU PHONG ( Toronto)

MỘT KHI QỦY ĐỎ VÀ XÃ HỘI ĐEN SÁT NHẬP TẤN CÔNG NGƯỜI CÔNG GIÁO: TỪ THÁI HÀ ĐẾN TAM TÒA

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

________________________________________________________________________________

Biến c đang xy ra ti TAM TÒA làm cho tt c chúng ta, ai có lòng trăn tr vi quê hương đt nưc, đu rt đi ngc nhiên và hng quan tâm. Mc dù, chúng ta chc chn cũng đã nghe qua nhiu ri, nhưng có l, qua s kin Tam Tòa, chúng ta mi tht s nhìn rõ thêm v bn cht gian manh xo trá ca Vit Cng như thế nào.

Hiu rõ bn cht Cng sn là mt trong nhng phương thc chng li Qy đ, mà thánh Phaolô đã ch bo cho chúng ta hiu. Đó là đu tranh theo phương thc CHÂN LÝ.

Ngc nhiên v biến c Tam Tòa? Chúng ta ngc nhiên v v TAM TÒA? Vy, cùng nhau tìm hiu và phân tích s kin ngc nhiên này ra sao!

Nhng gì đã xy ra trong nhng ngày tháng qua ti Thái Hà và Tam Tòa? S vic din biến ra sao? Gm nhng ai và thành phn nào tham gia vào trn chiến chng ngưi Công Giáo?

Nhìn chung, có tt c thy ba (03) thành phn: Thành phn th nht (01) là Cnh Sát Công An Vit Công. Thành phn „tham chiến“ th hai (02) là thành phn xã hi đen và thành phn th ba (03) ngưi Kytô-hu.

Vai trò và bn cht ca mi thành phn là gì?

A). Xét v thành phn th nht: Công An Vit Cng

Trách nhim ca Cnh Sát Công An là phi biết lo bo v sinh mng ngưi dân, bo v an ninh và trt t cho ngưi dân. Nói chung, Công an nhân dân có bn phn lo toàn phn s cho ngưi dân. H thc thi chc năng bo v quyn li ca ngưi dân và phi đng v phía ngưi dân. Đó là nhng vai trò trng yếu ca công an. Nếu và ch nếu, h thc thi đúng chc năng, thì h xng đáng là Công An Nhân Dân đưc!

Trong thành phn Công An Vit Cng, gm có nhng cái gi là y Ban Nhân Dân, vi s phi hp ca chó khuyn chuyên nghip, dùi cui và lu đn cay. Nói chung, h đi din cho các „phưng“: phưng tham nhũng, phưng ăn cưp, và phưng phn bi dân tc, phưng bán nưc phù vinh. Qua biến c Tam Toà, chúng ta có th hiu đưc rng, đng sau Công An vit Cng là nhà nưc. H là ĐI CA, trong mt băng đng.

B/. Thành phn „xã hi đen“ là gì, gm nhng ai?

Thành phn tham trn th hai là „xã hi đen“. Thông tín viên RFA Hà Giang, trong bài phóng s: „Xã hi đen ti Vit Nam, mt thc trng cn tìm hiu“, (4/08/2009) đã trình bày đy đ rõ ràng. Chúng tôi ch nói thêm v thành phn này như thế nào:

Thành phn „xã hi đen“, thì có l chúng ta cũng có th hình dung đưc h là ai. Khi nhc đến thành phn xã hi đen, là chúng ta nghĩ ngay đến nhng tay anh ch du đãng, nghin ngp xì ke ma túy. H thưng thanh toán ln nhau. Thành phn này là thành phn đâm thuê, chém mưn.

Thành phn xì ke ma túy chia làm hai loi:

ba)- Loi th nht là loi con cháu cán b tham nhũng, con em cán b phưng cưng hào ác bá. H thưng t ba t năm đua xe, phá phách. Chúng ăn chơi nhu nht chơi bi, ri đánh đp hành hung đe da ngưi dân hin lành, coi tri bng vung. Đây có th nói đưc là nhng thành phn anh ch, chu chơi, chu b tin tiêu xài, ăn chơi phung phí, vì tin là tin tham nhũng, tin căn cưp ca công. Chính vì vy, chúng tiêu xài tin không tiếc ca, vì đng tin không phi do m hôi nưc mt h làm ra. Không cc nhc khó khăn làm ra tin, thì không biết qúy đng tin.

bb)- Loi th hai là loi „xì ke ma túy hút sách hôm nay“, đã phi nghĩ đến „điếu th hai ngày mai“. Thành phn này thưng là các em còn tr. H là nhng k trm cưp, nhng thành phn vô hc. B nhà đi bi đi. Chúng cưp bóc, đ có tin „hút sách“. Thành phn này rt d li dng. Và nhóm này, cũng d đ chu li dng, đ có tin mua xì ke. Thành phn này đưc nhà nưc „bo kê“ đ sai bo vt, hoc khi có chuyn, như trưng hp nhà văn Trn Khi Thanh Thy, hay ti Thái Hà, và Tam Tòa, thì nhà nưc „th“ nhng em này ra đi „đánh hi“. Các em là nhng ngưi đng ra chu trn, g gc cho các tay anh ch đàn anh, nói chung, cho các ĐI CA. Đi ca, là nhng cán b Vit Cng gc, tham nhũng hi l, cưp lt ca dân.

Có th nói, thành phn này rt ti nghip. Ch đáng tiếc, các em còn nh nh d chưa hiu biết cn k, các em không còn ch da, và chu l thuc vào tay anh ch đàn anh có tin bc. Vì thế, nhóm này d bo, ch đâu đánh đó. Thành phn này đáng thương hi hơn là đáng ghét. Vì các em không có ngưi hưng dn ch bo dy d các em, các em đã b hư hng. Các em b bn điu cáng li dng làm nhng điu ngang trái, tht đc. Tht ti nghip cho các em. Thưng thưng, nếu các em này đưc có ngưi khuyên bo, các em s tr thành ngưi tt. Cn báo cho cha m các em hay, đ các em đng b d d mua chuc. Khuyên răn cha m, đng cho các em phc v cho bn điu cáng, vì đng tin. Mt hết nhân tính!

Nói chung, dù là đàn tay anh ch, hoc các em hút sách xì ke ma túy, h là nhng phn t xã hi đen, là bn côn đ, tham gia vào „trn chiến“, phi hp vi bn Công An Vit Cng, tn công Giáo dân.

Trong thành phn côn đ, chúng ta phi chia ra làm hai loi rõ rt:
Lo
i th nht là loi b sai khiến bi Công an Vit Cng. H b tin sai khiến thành phn côn đ ngy trang thành giáo dân. Nhóm này, có hai nhim v: Th nht: Tung ha mù. Bn này dùng bo lc tn công Công an, đ Công An có c đánh đp ngưi dân.

Nhim v th hai là chn đưng, ngăn ngõ, khng b và hành hung ph n tr em. Bn côn đ này, chúng ta còn gi đó là nhóm „qun chúng t phát“. Tht ra, đây không phi„T phát“ theo đúng nghĩa ca nó, song, đây là trò kh tht đu cáng ca Vit Cng, do cng sn dng lên đ khng b và hăm da ngưi dân. Nhóm gi là „qun chúng t phát“, tht ra ch là mt dng c bo lc ca Qy đ, nhm ném đá giu tay.

Loi th hai là loi côn đ chính gc. Nhóm này cao hơn Công an Vit Cng, vì nhóm này chu tr tin „thuế cao“ cho Công An canh nhng khu „gii trí ăn chơi“. Nhóm này chuyên hành hung và dùng bo lc. Chính nhng k này đã hành hung đánh đp qúi linh mc đa phn Vinh.

C. Giáo dân gm nhng ai? Vai trò giáo dân là gì? H làm gì?

Vai trò ca h thì qúa rõ. Mc đích ca h ch là đc kinh cu nguyn, tham d thánh l, sinh hot trong x do.

Bên phía công giáo gm có qúi Linh Mc Tu Sĩ Nam N, giáo dân, các hi đoàn kèn trng, các hi các bà m áo tím, áo xanh, hi thanh thiếu niên, hi ph n áo hng…, hi sinh viên Công giáo, và đc bit có s tham gia ca các đoàn Thiếu Nhi Thánh Th, và có s liên đi và hip thông ca Đc Tng giám mc Ngô Quang Kit, Giám mc Nguyn Văn Sang và đc giám mc Cao Văn Thuyên. Nhìn chung, thì cán cân phía bên công giáo đ mi thành phn, già tr ln bé, trai gái, thanh niên ph n. Vũ khí ca h là nhng li kinh tiếng hát. H hiên ngang ra trn vi v mt tht vui v hin hòa. H hăng say lên đưng trong tư thế hãnh din và ôn t. Qun áo chnh t.

So sánh các hành x mi thành phn:

Thái đ giáo dân và bn côn đ như thế nào? Bn côn đ thì luôn trong tư thế xng x rt mt dy. Bn h luôn xn qun xn áo, chng nng chng gy, trong tư thế tn công. Bên cnh bn mt dy này, là thành phn Công An Vit Cng. Thành phn vì lương tháng cao hơn lương tâm, nên cũng rt ngu xi di dt, không cn đn đo suy nghĩ, đâm đu vào tn công. Thay vì Công an bt nhng k côn đ, thì chúng li „hip thông đánh hôi“, ngưi Công giáo. Ngưi giáo dân thì cm biu ng, cm nến, đc kinh ca hát.

Tng kết tình hình:

Như vy, trong „trn chiến“ có ba (03) thành phn tham chiến: Trong đó, Công An Vit Cng, cu kết và a dua vi thành phn xã hi đen, lp mt phe. Và phe còn li là ngưi Kytô hu. Phe Công an Vit Cng kết hơp vi thành phn „xã hi đen“, chúng tôi gi là mt băng đng mafia, thành phn Qy đ, cho d hiu. Như vy, trn chiến xy ra gia băng đng Mafia (=Qy đ) và ngưi giáo dân Công Giáo. Ngưi Công giáo mt mình mt phe, chng li hai phe.

Đng hương chúng ta đứng bên nào?

Đng bào trong nưc và hi ngoi, cũng như các nưc văn mình trên thế gii đang theo dõi hi hp nhng gì s xy ra kế tiếp. Toàn th đng bào va là khán gi, va là chánh án va là quan toà, xét x ai sai ai trái. Nhưng khi cn cân nhc. Nhm mt vào cũng biết thành phn nào gian manh bo lc và gian ác, đó là bn Công An Vit Cng, cùng băng đng xã hi đen (=Qy đ). Ngn ng Đc có câu: „Nói cho tôi biết, anh chơi vi ai, tôi s nói cho anh biết, anh là ai.“

Công An Vit Cng và thành phn xã hi đen là mt. C hai đng sàng đng mng! Vì thế, đng bào trong nưc và hi ngoi, không phân bin tôn giáo, chúng ta phi ng v bên nào? Qúa rõ! Chúng ta không đưc phép đng thun tiếp tay cho bn du côn, băng đng thành phn xã hi đen (=Qy đ) Chúng ta không đưc phép b đng hóa vi xã hi đen và Qy đ. Chúng ta là nhng ngưi lương thin, là nhng ngưi công dân tt lành. Chúng ta phi lánh xa và tránh lé nhng hng ngưi bt nhân bt kính như bn du côn và bè lũ Qy đ.

KT LUN

a). Rt nhiu ngưi trong chúng ta hi: „Chng nào chế đ Cng sn sp đ?“ Chúng tôi xin thưa: Cng sn đã sp đ ri! Vì s vic đang xy ra hin nay ti Tam Tòa, ti Thái Hà, hay đi vi Chùa Bát Nhã, đó là hin tưng VÔ CHÍNH PH, là thc trng KHONG TRNG CHÍNH TR. Đng trưc tình hung này, điu quan trng bây gi, là t chc nào và v anh quân nào đng ra tp hp qun chúng, xây dng li mt quc gia T do Dân ch tht s. Hay là v nào trong Quân Đi Nhân Dân? Ai đng v phía dân, ngưi đó thành công!

Mùa gt đã đến! Lúa chín đy đng mà thiếu th gt. Thi đim chín mùi, đ phân chia ra, ai là „lúa“ và k nào là „c lùng“.

Lp chính ph lâm thi. sau đó bu c t do, dưi s giám sát ca Liên Hip Quc. Lp ra TH CH DÂN CH PHÁP TR. Mang mi thành phn côn đ ra tòa, nhng tay anh ch, đi ca ca „xã hi đen“ ra TAM (03) TÒA Công Lý: Tòa Thiên Chúa, Tòa văn minh nhân loi, và tòa án lương tâm. Chiếu theo Lut Vit Cng hin nay, ít ra, nhng thành phn côn đ này cũng phi đi tù t 5 đến 15 năm.

b). Mi ngưi giáo hu, (Pht giáo, Cao đài hào ho, Công giáo và tin lành), phi làm gì? Xin thưa, chúng ta phi biết t v, thành lp nhng „khu t tr“, không cho bn côn đ xâm nhp vào. Chúng ta phi thành lp nhng t „Giáo hu t phát“ t bo v mình trưc thành phn „Qun chúng t phát“. Hình thành nhng nhóm: „CÔNG GIÁO T PHÁT“, „PHT GIÁO T PHÁT“, „CAO ĐÀI HÒA HO T PHÁT“, „TIN LÀNH T PHÁT“. Có như vy, chúng ta mi bo v chúng ta đưc, vì Công An Vit Cng, (=QY Đ), đã sát nhp vi bn côn đ, (=XÃ HI ĐEN).

Chúng tôi rt tâm đc vi tác gi Alfonso Hoàng Gia Bo khng đnh: „Cái gi là „chính quyn nhân dân“, nay đã đưc „đi mi“, thành BĂNG ĐNG MAFIA chính hiu“ (Sài gòn ngày 6/8/209). Băng đng này đang tn công mi thành phn dân tc. Chúng ta phi biết t bo v ly chính chúng ta. Ai bo v thay cho chúng ta bây gi đây? Công An Vit Cng? Côn đ? Xã hi đen, hay bn Qy đ?

c). Đng bào phi có thái đ dt khoát! Chúng ta không đưc phép dng dưng và th ơ, mà làm ngơ dung túng cho s gian ác. Đng bào không nên a dua tiếp tay cho s xo trá lưng bp. Chúng ta phi HIP THÔNG và LIÊN ĐI, vi tt c anh ch em đng bào công giáo, đng lên dp tan băng đng Mafia Vit Cng.

d). Trong tình hình nay, đng v phía Công giáo là chúng ta đang đu tranh cho Công chính, cho s tht và l phi! Đng v phía Công giáo là chúng ta mun đu tranh bênh vc cho T do dân ch Nhân phm con ngưi! Đng v phía công giáo là chúng ta ao ưc thiếp lp mt quc gia dân ch thnh vưng, giu sang!

Vy, chúng tôi tha thiết kêu gi, tt c mi thành phn ca dân tc. Xin hãy đng v phía l phi! Xin hãy vt th đng quay v chính nghĩa! Xin hãy ci áo Công An Vit Cng, mc ly áo giáo dân hin lành, đng v vi phe giáo dân, cùng đng bào lương thin!

Quân Đi Nhân Dân là ca dân cho dân và vì dân. Vy, hãy bo v ngưi dân! Hãy liên đi vi phe Công giáo chng li băng đng „Qy đ & xã hi đen“, thành phn bán nưc hi dân, phn bi dân tc!

Hãy vì mt quc gia tương lai t do dân ch t cưng! Trong ý nghĩa đó, chúng tôi tha thiết kêu gi tt c nhng ai còn có chút LƯƠNG TRI NHÂN TÍNH, còn có trí khôn hiu biết, hãy biết yêu thương đng bào rut tht! Hãy yêu chung CÔNG LÝ, CÔNG BNG và S THT! Hãy rung b mi s gi di gian manh tàn bo, hip lc cùng vi Giáo phn Vinh, Tng Giáo Phn Hà Ni, cùng nhau quyết tâm dp tan bè lũ „Qy đ & xã hi đen“, đem li yêu thương bình an và hnh phúc cho mt quc gia tương lai hu Cng Sn, tràn đy s m no giu sang thnh vưng, công bình bác ái!

Chân thành cám ơn s hip lc ca qúi v!

c Quc, ngày 10 tháng 8 năm 2009, l kính thánh Laurentiô.

Ngài phc v riêng cho người nghèo và những kẻ yếu đuối)

Bài Xem Nhiều