THÔNG BÁO BIỂU TÌNH

CỦA ỦY BAN YỂM TRỢ PHONG TRÀO DÂN CHỦ QUỐC NỘI


(TORONTO)

- Để phản đối, lên án Trung Cộng đã và đang xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

- Để ủng hộ, yểm trợ tinh thần tranh đấu của đồng bào, các bạn trẻ trong nước đang sôi sục chống Trung Cộng, lên án những âm mưu, hèn nhát của Việt Cộng.


- Để tiếp tay cùng với đồng bào Việt Nam khắp nơi lên án Trung Cộng và Việt Cộng.


Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước:


- Lãnh Sự Quán Trung Cộng, số 250 St. George Street, Toronto, Ontario M5R 2N5 (Giữa Bloror Street West và Dupont Street).


- Vào ngày Chủ nhật 19-06-2011, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều.


Vì sự sống còn của dân tộc, chúng tôi kêu gọi sự tham dự đông đảo của quý đồng bào, tổ chức, đoàn thể quốc gia để tiếng nói của chúng ta có hiệu quả trong việc phản đối Trung Cộng và Việt Cộng.


Mọi chi tiết xin liên lạc: Nguyễn Văn Tấn 416-271-0638, Lê Minh Tuấn 416-721-1401, Nguyễn Phát 416-726-5660.