We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 3 July 2011

Nghị Quyết ACR 63 vinh danh Quân Lực VNCH

ĐẢNG CỌNG SẢN NGÀY CÀNG LỘ RÕ LÀ ĐẢNG BUÔN DÂN BÁN NƯỚC CHO NÊN QL VNCH CÀNG ĐƯỢC VINH DANH TRÊN CHÍNH TRƯỜNG QUỐC TẾ.


PRESS RELEASE

Nghị quyết ACR 63 Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đạt Thắng Lợi Vẽ Vang tại Quốc Hội California.

SACRAMENTO – Vào lúc 9 giờ 30’ sáng Thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2011 tại buổi họp của Hạ Viện California, Dân Biểu Allan Mansoor (R-68) và Dân Biểu Jose Solorio (D-69) đã đồng đệ trình Nghị Quyết ACR 63, để vinh danh sự hy sinh, lòng nhiệt thành, sự cống hiến, và lòng can đảm của trên 1,300,000 quân dân cán chính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ cho sự tự do và nền dân chủ của miền Nam Việt Nam, để tưởng nhớ trên 250,000 chiến sĩ đã hy vinh mạng sống của mình, để ghi ơn hơn 350.000 chiến sĩ đã bị thương để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam, để ghi nhận sự gian khổ của hơn 250.000 Quân Dân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa đã bị tù đày trong các trại tù cải tạo, nhiều người đã bị giam cầm suốt đến 17 năm và hơn 20.000 đã chết trước khi được thả về và để công nhận ngày 19 tháng 6 là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên toàn tiểu bang California, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người còn sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến tại Việt Nam.

Khởi đầu là phần thuyết trình của Dân Biểu Allan Mansoor, kế tiếp là Dân Biểu Jose Solorio mời gọi các đồng viện ủng hộ cho nghị quyết ACR 63 bằng sự chấp thuận làm đồng tác giả cho nghị quyết này, với kết quả là có 56 Dân Biểu của tiểu bang California đã chấp thuận làm đồng tác giả và nghị quyết ACR-63 đã được thông qua với 100% số phiếu chấp thuận.

“Nghị quyết này là một sự thừa nhận chính thức cho những đóng góp của tất cả các cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa, những người đã tích cực tranh đấu cho tự do, cũng như để tôn vinh những hy sinh, cống hiến, và lòng can trường của họ trong việc chiến đấu để bảo vệ cho nền tự do và dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa và nhất là những đóng góp của họ cho tiểu bang California từ ngày họ định cư tại Hoa Kỳ”, cho biết Mansoor trong trình bày của ông về ACR 63 trước Hạ Viện California.

“Nghị quyết công nhận ngày 19 Tháng 6 là Ngày Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa, như một ngày để ghi nhận các chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ đã chiến đấu bên cạnh nhau để bảo vệ lý tưởng và dân chủ”, Dân Biểu Jose Solorio cho biết. “Có hơn 100.000 cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà đang sinh sống tại California, họ xứng đáng được công nhận cho những hy sinh của họ, sự quyết tâm, lòng can đảm, sự cống hiến, và phục vụ để bảo vệ nền tự do và dân chủ của miền Nam Việt Nam”.

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (D-34) cũng là đồng tác giã của nghị quyết ACR 63.

QUỐC HỘI CALIFORNIA NIÊN KHÓA 2011-2012 – PHIÊN HỌP THƯỜNG LỆ


Nghị Quyết Đồng Hạ Viện Số 63

Đệ trình bởi Dân Biểu Mansoor và Dân Biểu Solorio

(Đồng Tác Giả bởi Thượng Nghị Sĩ Correa)
Nghị Quyết Đồng Hạ Viện Số 63- Liên quan đến các Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

TÓM LƯỢC CỦA ỦY BAN CỐ VẤN LẬP PHÁP

ACR-63, Mansoor. Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Đây là một biện pháp công nhận ngày 19 tháng 6 năm 2011, là Ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, và những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người còn sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến.

XÉT RẰNG, Từ năm 1961 đến năm 1975, chiến tranh Việt Nam đã mang lại sự thiệt hại cho khoảng 250.000 sinh mạng chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 chiến binh của quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ cho sự tự do; và
XÉT RẰNG, hơn 300.000 quân nhân của quân lực Hoa Kỳ và hơn 350.000 quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị thương; và
XÉT RẰNG, Sau sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30, Tháng Tư, năm 1975, hơn 250.000 Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa đã bị tù đày tại các trại cải tạo, nhiều người đã bị giam cầm suốt đến 17 năm và hơn 20.000 đã chết trước khi được thả về; và
XÉT RẰNG, hàng ngàn cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa hiện cư trú tại Hoa Kỳ và tham gia vào các sinh hoạt yểm trợ bởi các cựu chiến binh Mỹ, bao gồm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, và hiện nay có khoản 100.000 cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại tiểu bang California; và
XÉT RẰNG, Tất cả các cựu chiến binh đã từng sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để tranh đấu cho tự do đáng được vinh danh cho những phục vụ cao cả của họ trong cuộc chiến Việt Nam và cho những đóng góp mà họ cung cấp cho Hoa Kỳ như là công dân Mỹ, và đó là ý định của Tiểu Bang California để vinh danh sự hy sinh, lòng nhiệt thành, sự cống hiến, và lòng can đảm của tất cả mọi người đã chiến đấu bảo vệ cho sự tự do của Việt Nam Cộng Hòa; và
XÉT RẰNG, Tiểu bang California công nhận tầm quan trọng đằng sau những nguyên tắc tự do cá nhân trong một nền xã hội luôn quan tâm đến nhân quyền và phẩm giá con người và tham gia với các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trong các nỗ lực để chỉ định ngày 19 tháng 6 là một ngày tưởng niệm đến quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam là những người đã chiến đấu bên nhau cho những lý tưởng và các giá trị của nền dân chủ; bây giờ, do đó, quyết định là

Quyết định bởi Hạ Viện của tiểu bang California, cùng đồng thuận bởi Thượng Viện, rằng Quốc Hội công nhận ngày 19 tháng Sáu, 2011, là Ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, và những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người còn sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến; và có thể là hơn nửa.
Quyết định, rằng Tổng Thư Ký của Hạ Viện truyền bản sao của bản Nghị Quyết này đến tác giả dùng để tùy nghi phân phối.

California legislature—2011–12 regular session

Assembly Concurrent Resolution No. 63

Introduced by Assembly Members Mansoor and Solorio

(Co-author: Senator Correa)
Assembly Concurrent Resolution No. 63—Relative to Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day.

legislative counsel’s digest
ACR 63, as introduced, Mansoor. Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day.

This measure would recognize June 19, 2011, as Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day, in memory of the soldiers who sacrificed their lives for freedom and democracy and the victims of the Vietnam War, and in honor of the survivors, activists, and freedom fighters of that war.

WHEREAS, From 1961 to 1975, the Vietnam War brought about the loss of approximately 250,000 members of the armed forces of the Republic of Vietnam and 58,000 members of the United States Armed Forces for the cause of freedom; and
WHEREAS, More than 300,000 members of the United States Armed Forces and more than 350,000 members of the armed forces of the Republic of Vietnam were injured; and
WHEREAS, After the Fall of Saigon on April 30, 1975, more than 250,000 members of the armed forces of the Republic of Vietnam were sent to reeducation camps; many spent up to 17 years in captivity and more than 20,000 died before they were released; and
WHEREAS, Thousands of veterans of the Republic of Vietnam now reside in the United States and participate in activities sponsored by American veterans, including Memorial Day, and today there are an estimated 100,000 veterans from the Republic
of Vietnam living in California; and
WHEREAS, All veterans who risked their lives fighting for freedom should be honored for their distinguished service in the Vietnam War and for the contributions they provide to the United States as American citizens, and it is the intent of the State of California to honor the sacrifices, commitment, dedication, and courage of everyone who fought for the freedom of the Republic of Vietnam; and
WHEREAS, The State of California recognizes the importance behind the principles of individual freedom in a just society promoting human rights and dignity and joins with the veterans of the Republic of Vietnam in the effort to designate June 19 as a day of remembrance for Americans and Vietnamese who fought side by side for the ideals and values of democracy; now, therefore, be it
Resolved by the Assembly of the State of California, the Senate thereof concurring, that the Legislature recognizes June 19, 2011, as Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day, in memory of the soldiers who sacrificed their lives for freedom and democracy and the victims of the Vietnam War, and in honor of the survivors, activists, and freedom fighters of that war; and be it further
Resolved, That the Chief Clerk of the Assembly transmit copies of this resolution to the author for appropriate distribution.

Trước đây nhà báo Nguyễn Phương Hùng cũng đã xin Nghị Quyết Ngày Quân Lực vào tháng 10/2010 tại thành phố Garden Grove (Bảo trợ bởi Nghị viên Dina Nguyễn) và Costa Mesa (Thị trưởng Allan Mansoor, nay là Dân biểu tiểu bang)

Alaska: Đất và Người

Hình ảnh Alaska tuyệt vời.

Tôi vừa thực hiện một chuyến du lịch Alaska. Xin chia sẽ với các bạn những điều trông thấy và học hỏi được. Các bạn từng nghe chuyện kể về Alaska qua các chuyến cruiser khởi hành từ Seattle (Hoa Kỳ) hay Vancouver (Canada) len lỏi giữa các quần thể đảo đông nam Alaska (Inside Passage) ghé thăm thủ đô Juneau ngắm nhìn các tảng băng nổi (icebergs) màu xanh dương và các dòng băng giá (glaciers) như những giải lụa trắng giăng trên nền núi xanh rì.
Tôi cùng gia đình con trai Cương-Phú và hai cháu nội Kaylee 12 tuổi, Sandy 9 tuổi đi từ Seattle bằng đường hàng không đến Anchorage, một thành phố biển nam Alaska. Sau đó chúng tôi dùng xe hơi đi vào vùng Fairbanks ở trung tâm Alaska rồi vòng trở về Anchorage theo một vòng tròn dài 1,600 km do sự thỏa thuận với một công ti du lịch. Công ti du lịch Explore Tours lo sắp xếp khách sạn, đề nghị các thắng cảnh đáng thăm viếng, thuê sẵn xe van và chuẩn bị các phương tiện di chuyển đặc biệt ra vào các vùng núi non vắng người không có đường sá tiện nghi. Chúng tôi tự lái xe và di chuyển theo lộ trình đã thỏa thuận, hoàn toàn tự do về ăn uống và giờ giấc, rất thuận tiện cho trẻ em và người lớn tuổi.
Tiểu bang Alaska gồm 5 vùng: Vùng nối với lục địa (Inside Passage) có thủ đô Juneau, vùng Trung Nam (South Central) thành phố chính là Anchorage; Tây Nam (Southwest) thành phố chính Bethel; Nội Địa (Interior), thành phố chính Fairbanks; và vùng Cực Bắc (Far North) thành phố chính Bartow . Alaska với 1 triệu rưỡi km2, rộng gấp 4.6 lần Việt Nam nhưng với dân số 683.000 người chỉ bằng 1/130 dân số Việt Nam. Dân cư có một không gian mênh mông trung bình một người có 2 km2 đất.
Đất Alaska và quần đảo Aleutian do ông Vitus Bering một người Đan Mạch (làm việc cho Nga hoàng) và một người Nga ông Alexei Chirikov tìm được năm 1741. Hoa Kỳ mua lại của Nga năm 1867 với giá 7.2 triệu mỹ kim (2 xu một mẫu tây) do sáng kiến của bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ William Seward dưới thời tổng thống Abraham Lincoln. Khi bộ trưởng Seward ngỏ ý với Nga, dân Mỹ cho là một ý tưởng ngông cuồng vì không ai phí tiền mua một “cục nước đá”. Nhưng đã thành sự thật và sự mua bán được hoàn tất năm 1867 dưới thời tổng thống Andrew Johnson.
Hoa Kỳ mua Alaska cũng chỉ để đó. Thông kê lần đầu tiên năm 1880, Alaska có 33.426 người, trong đó có 430 người bản xứ (natives). Năm 1898 người Mỹ tìm thấy mỏ vàng, và khoảng 30.000 phu mỏ đến Alaska tìm vàng định cư vĩnh viễn tăng dân số lên dần và đóng góp mỗi năm hàng tỉ mỹ kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ.
Tuy vậy kể cả những phu mỏ đến khai thác mỏ vàng và mỏ đồng cuối thế kỷ thứ 19, cho đến năm 1950 Alaska vẫn còn là một vùng đất hoang vu.
Năm 1968 hai công ti ARCO và Exxon tìm thấy dầu thô và khí đốt trong vịnh Prudhoe ở bờ bắc Alaska với trữ lượng lớn ước lượng 1.6 tỉ mét khối dầu và 740 tỉ mét khối khí đốt và bắt đầu khởi công đặt ống dẫn dầu từ vịnh Prudhoe chạy dọc Alaska xuống cảng Valdez dài 1.280 km mới tạo ra một công trình vĩ đại thu hút nhân tài và thợ thuyền. Dân số Alaska tăng nhanh và công trình thiết kế ống dẫn dầu cũng như sự vận hành của ống dẫn từ năm 1977 đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt Alaska về kinh tế, môi sinh và dân số. Kỹ nghệ quan trọng khác của Alaska là khai thác gỗ, da thú và du lịch.
Khởi thủy Alaska có 11 giống dân gồm 5 luồng văn hóa nói 22 thổ ngữ khác nhau từng sống tại 5 vùng riêng biệt. Họ đã trải qua một đời sống mà cuộc đời không có một việc gì khác hơn là chống chỏi với cái lạnh và băng giá để sống còn. Các giống dân này gồm người Eskimos, người da đỏ (Indians) và người Aleuts còn rất ít, và với tiện nghi của đời sống được tổ chức sau này họ vẫn thích sống với thiên nhiên.
Đông nhất là người Eskimos chiếm 55% thuộc hai văn hóa Inupiat và Yupik ở trong những vùng khác nhau và ngôn ngữ khác nhau. Người Inipiat ở phía Bắc, người Yupik ở mạn Nam . Khoảng 33% là người da đỏ sống ở vùng giữa Alaska và vùng Đông Nam. Người Aleuts chiếm 15% sống trong vùng hải dảo Aleutians và vùng Prince Islands Sound gồm thành phố Valdez.
Alaska lại là nơi lý tưởng cho những người có vấn đề không thích hợp với lục địa. Lớp người thứ nhất là những người thất nghiệp triền miên không còn khả năng kiếm được việc làm tại lục địa đến Alaska làm ống dẫn dầu xuyên bang. Đa số trở về lục điạ, một số ở lại. Hạng người thứ hai bất mãn với cuộc sống tranh giành tìm đến Alaska nơi có nhiều việc làm và ít tranh chấp nhau. Hạng người thứ ba là thành phần bất hảo chạy trốn luật pháp. Họ là thành phần cô đơn và thường là thành phần gây tội phạm tại Alaska.
Do bản chất giang hồ người Alaska có một lối sống cởi mở chào đón bất cứ ai đến thăm tiểu bang của họ, nhưng bên trong chứa đựng những uẩn ức có thể bộc lộ thành giông bão. Câu hỏi đầu tiên trên môi của người Alaska là: “Bạn từ đâu tới?” . Câu hỏi tiếp theo là “Bạn có thích Alaska không?” Bạn trả lời “có”, và dù bạn đến từ nước ngoài hay từ các tiểu bang Hoa Kỳ khác, họ cũng vui mừng ra nét mặt một cách chân tình.
Người Alaska hiền, cương trực và nóng tính. Ở Alaska cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có những vụ án giết người, nhưng Alaska có những nét riêng biệt do tính tình và khí hậu khắc nghiệt của Alaska. Có một vụ thảm sát cuối thập niên 1980s người Alaska chưa quên.
Louis Hastings và vợ là Lennie Stoval gốc California đi Alaska hưởng trăng mật. Thích núi rừng giá lạnh và sự tỉnh mịch hoang dã đã dọn đến Alaska năm 1982 chấp nhận đời sống thiếu thốn trong vùng hoang vu McCarthy của mỏ đồng Kennecott bỏ hoang từ năm 1938. Dân cư tại McCarthy là một nhúm thợ mỏ chừng 10 gia đình ở lại sinh sống và đều quen biết nhau như trong một đại gia đình dù nhà này cách nhà kia hằng dặm đường. Họ thường gặp nhau tại thùng thư do một máy bay tư nhân sở bưu điện thuê mang thư từ tới. Phi công Lynn Ellis lái máy bay đưa thư là một khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng nho nhỏ đó.
Họ đón vợ chồng Hastings một cách niềm nở. Đến McCarthy Hastings bị bệnh tâm thần trở chứng ra tay bắn chết tất cả cư dân tại McCarthy. Tại Alaska không có án tử hình, tòa phạt Hastings 634 năm tù ở . Hastings chống án lên toà trên với lý do bệnh tâm thần do (theo lời khai của Hastings) hít “hơi đồng” của mỏ đồng bỏ lại trong vùng. Không biết sự thật ở đâu vì tòa trên không xét khiếu nại của Louis Hastings.
Alaska rộng, ít đường sá, một phương tiện di chuyển tiện lợi là máy bay nhỏ một cánh quạt có thể đáp trên mặt nước hay sông băng giá nên cứ 40 người dân Alaska thì có một người biết lái máy bay. Dọc các bờ sông lớn máy bay nhỏ đậu sát ven sông như tại các bãi xe hơi.
Sandy, cháu gái 9 tuổi của tôi ghi gọn chuyến đi bằng Anh ngữ trong nhật ký của nó như sau (Sandy nghe hiểu và đọc được chữ Việt, nhưng chưa viết nổi chữ Việt):
“Gia đình tôi cùng Ông nội đi Alaska. Ở đó tháng 6 này chỉ có ngày dài 24 giờ mà không có đêm. Ba tôi lái 1,000 dặm xe từ thành phố Anchorage lên Talkeetna, đến Delani National Park, Fairbanks, ghé thành phố nhỏ mang tên North Pole, đến tỉnh Glennallen, Copper Landing, đến phi trường Chitina dùng máy bay nhỏ chở gia đình và Ông nội bay qua khu rừng núi Wrangell-Saint Elias và glacier Kennecott đến một khu du lịch không điện thoại, không báo giấy, không TV. Chỉ có ghế ngồi để thưởng ngoạn sự tỉnh mịch của thiên nhiên. Vòng trở về Valdez, đầu phía nam của ống dẫn dầu dài 800 dặm, thăm glacier Meares, đi phà, qua hầm đến Whitier rồi trở về Anchorage.
Thuyền phản lực chạy nhanh trên sông Talkeetna do Irael lái. Anh ta kể chuyện làm sao bố mẹ anh từ New York đã đến Talkeetna chiếm đất hoang theo chương trình của chính phủ. Ai đến ở một vùng đất hoang trong 5 năm sẽ trở thành chủ nhân. Bố mẹ anh đã sống 5 năm tại một nơi không có nước máy và cách đường giao thông gần nhất 20 dặm và đã trở thành chủ nhân vùng đất anh đang thừa hưởng .
Chúng tôi được biết về thực vật và động vật trong vùng Talkeetna do cô Jenny, một chuyên viên thiên nhiên học (naturalist) giải thích.
Cô Jenny mang kè kè một khẩu súng nòng dài có thể bắn hạ gấu đe dọa khách du lịch. Quyền có súng được ghi vào hiến pháp Hoa Kỳ, và mỗi tiểu bang đều có luật riêng quy định quyền mang súng khá khắc khe, ngọai trừ Alaska.
Xe buýt chở chúng tôi chạy băng qua rừng Delani (Delani National Park) một vòng dài hơn 70 dặm băng qua rừng cây thấp giữa các đỉnh núi tuyết phủ đầu non trắng xóa quanh năm (tundra), quan sát thú rừng sống thiên nhiên giữa núi rừng. Chúng tôi thấy được gấu, dê rừng, nai rừng, chó sói.
Xe lửa ngày xưa giữ lại y nguyên chở chúng tôi đi thăm mỏ vàng tại El Dorado, gần Fairbanks do nhạc sĩ guitar/violin Earl Hughes vừa đàn vừa hát vừa lái xe.
Ông Hughes sinh đẻ tại Canada, đến hành nghề như một nghệ sĩ tại Alaska năm 1980, và suốt 18 năm qua là người lái tàu lửa và hướng dẫn giúp vui cho khách du lịch “đi tìm vàng”. Chúng tôi bất ngờ được ông Hughes giới thiệu có bố mẹ đến thăm và đang có mặt trên chuyến tàu. Tôi thấy hai ông bà cụ tóc bạc phơ, nhìn Earl đàn hát và rơm rớm nước mắt.
Tại El Dorado người ta chỉ cho chúng tôi cách đãi cát lấy vàng. Sau đó họ cho mỗi người một gói quặng để tự đãi lấy. Thật thích thú, chúng tôi đãi được vàng thật. Cân tại tiệm vàng tại chỗ, Ông nội được $11, Kaylee và Ba được $14, Mẹ và Sandy được $24. Tiệm vàng bán plaque đựng vàng và giây đeo cổ làm kỷ niệm. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách vào thăm mỏ vàng, không ai khỏi mua plaque. Tiệm vàng bỏ công cân vàng du khách đãi được và thu tiền bán plaque “mệt nghỉ”.
Máy bay một cánh quạt chở 6 ông con chúng tôi vào Kennecott. Chúng tôi mang theo một túi xách nhỏ, để xe van tại phi trường Chitina. Phi công cho chúng tôi bay trên các dòng băng thạch (glaciers) và đáp xuống gần khách sạn Kennecott glacier Lodge nằm trên một đỉnh đồi bên bờ băng thạch Kennecott.
Từ khách sạn nhìn góc nào cũng thấy như một tấm“bưu thiếp”. Chúng tôi tham gia một cuộc đi bộ 2 dặm có hướng dẫn trên băng thạch, một kinh nghiệm lý thú. Ông nội không đi. Bệnh viện gần nhất ở cách 16 km và chỉ có thể di tản bằng trực thăng. Ông nôi sợ trượt té gãy chân!
Từ Kennecott xe van trả chúng tôi về phi trường Chitina băng qua 60 dặm đường đất qua thung lủng Copper River. Từ Chitina, Ba lái về Valdez đi một vòng 9 giờ trên tàu nhỏ chạy trong cảng Valdez ngắm nhìn Icebergs, thú vật lạ như Otter bơi ngữa, cá voi lừng gù … và bức tường băng thạch Meares.
Băng thạch Meares cao ngất mấy trăm thước, một màu xanh dương, ngạo nghễ nằm dưới ánh sáng mặt trời chói chan, thỉnh thoảng từng tảng băng lớn mất thăng bằng đổ ùm xuống mặt nước tạo ra những tiếng động kinh hồn.
Từ Valdez tàu ferry chở xe và người đến Whittier. Từ Whitier Ba lái xe về Anchorage qua một đoạn đường 30 dặm ngắn thôi, tuyệt đẹp. Đường quanh co qua những đồi tuyết và sông dài gặp biển như một bức tranh, băng thạch này nối băng thạch kia , … thác Bridal Veil, thác Horse Tail… ngút ngàn”
Tôi thường tự hỏi bà Sarah Palin cựu thống đốc Alaska có phải là một người bất thường không? Bà làm chính trị như đóng tuồng. Chuyến du lịch Alaska lần này cho tôi nghĩ bà Palin sống, nói năng và hành động như một chính khách có truyền thống Alaska. Bà chủ trương cực hữu và thành thật với chính mình. Thích thì làm không giả dối và không quan tâm đến ai nghỉ như thế nào về mình.
Alaska cái gì cũng lạ. Nhưng trước khi rời Anchorage xin các bạn đừng quên đến tiệm phở Việt Nam (Vietnam Restaurant) địa chỉ 3030 Denali St. Anchorage, Alaska. Phở tái ngon tuyệt $10 một tô. Vợ chồng chủ tiệm niềm nở hết nói!
Trần Bình Nam

Công đoàn cản công nhân biểu tình chống Bắc Kinh

BIÊN HÒA (TH) - Ban Chấp Hành Công Ðoàn khu công nghiệp tỉnh Ðồng Nai gửi văn thư đến các ban chấp hành thành viên kêu gọi công nhân không tham gia biểu tình chống Trung Quốc, theo tin tức được phổ biến trên mạng Dân Làm Báo.

Bản chụp văn thư yêu cầu ngăn cấm công nhân biểu tình chống Trung Quốc của Công Ðoàn khu công nghệ tỉnh Ðồng Nai. (Hình: Dân Làm Báo)

Lần đầu tiên, người ta thấy một văn bản như vậy được nhìn thấy trên Internet.

“Trong những ngày qua, trên mạng Internet một số tổ chức, cá nhân kêu gọi thanh niên, công nhân lao động biểu tình phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Ðông.” Văn thư của Công Ðoàn khu công nghiệp Ðồng Nai đề ngày 24 tháng 6, 2011 ký tên Phó Chủ Tịch Nguyễn Văn Thắng viết như vậy và yêu cầu các bộ phận thành viên, “Nắm bắt thông tin, tuyên truyền giải thích cho người lao động hiểu rõ về đường lối, chủ trương của đảng, nhà nước về vấn đề Biển Ðông, không để các tổ chức, cá nhân kích động lôi kéo tham gia các hoạt động biểu tình, giăng biểu ngữ hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nhằm phục vụ ý đồ của các tổ chức chính trị phản động.”

Nguyễn Văn Thắng kêu gọi các công đoàn thành viên tại các xí nghiệp làm nhiệm vụ “báo cáo phản ánh tình hình về Công Ðoàn khu công nghiệp và các cơ quan chức năng xử lý nếu có tình huống phát sinh gây mất an ninh trật tự tại đơn vị và trên địa bàn.”

Các tổ chức Công Ðoàn tại Việt Nam là bộ phận ngoại vi của đảng Cộng Sản, phục vụ nhu cầu của đảng Cộng Sản nên không hề cầm đầu công nhân đấu tranh đòi hỏi quyền lợi, chống lại các sự bóc lột và đối xử bất công của giới chủ nhân. Các người cầm đầu hệ thống Công Ðoàn, từ trên xuống dưới đều là đảng viên của đảng Cộng Sản.

Như hiện nay, tại Sài Gòn, cuộc đình công của 65,000 công nhân công ty Pou Yuen (Bảo Nguyên) vốn đầu tư Ðài Loan, kéo dài sang tuần lễ thứ hai, đòi tăng lương và các quyền lợi khác cũng không do Công Ðoàn tổ chức.

Chế độ Hà Nội rất lo ngại giới công nhân các xí nghiệp kỹ nghệ tại Việt Nam, phần lớn tập trung ở khu vực Sài Gòn, Bình Dương và Ðồng Nai, tham gia biểu tình, liên kết với các thành phần khác trong xã hội.

Phó chủ tịch BCH Công Ðoàn khu công nghệ Ðồng Nai tên Nguyễn Văn Thắng, một đảng viên đảng CSVN được cài cắm để khống chế công nhân, thay vì bảo vệ quyền lợi của công nhân. (Hình: DongNai.Gov.vn)

Từ đầu năm đến hết tháng 5, 2011, đã có 331 vụ đình công đòi tăng lương tại Việt Nam nhưng hầu hết đều không thấy hệ thống báo đài của nhà cầm quyền loan tải.

Những tờ báo coi như đại diện cho giới công nhân như “Lao Ðộng” và “Người Lao Ðộng” nhưng hiếm khi thấy đăng tin tức công nhân đình công. Luật lệ đình công của Việt Nam tròng tréo với nhiều tầng nấc đòi hỏi khó khăn. Nếu muốn tổ chức đình công thì khó lòng xảy ra. Ðây là lý do tại sao tất cả các cuộc đình công tại Việt Nam đều bị coi là “bất hợp pháp” vì giới công nhân tự động đình công, các kẻ cầm đầu Công Ðoàn không hề tổ chức.

Hình ảnh 3-7-2011 biểu tình Tàu cộng tại Hà Nội

HÀ NỘI: CÔNG AN YÊU CẦU GIẢI TÁN CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG 3.7.2011 (RFA)
Một đoàn khách có vẻ như từ Trung Quốc …

Ngăn đường vào Sứ quán Trung Quốc từ 6h30′
Hình ảnh từ Hồ Gươm

MỘT THANH NIÊN ĐẠI DIỆN CHO ĐOÀN BIỂU TÌNH, THAY MẶT HÀNG TRIỆU NHÂN SĨ TRÍ THỨC, THANH NIÊN SINH VIÊN VÀ ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC ĐỌC BẢN TUYÊN CÁO ĐẶC BIỆT TRƯỚC THỀM NHÀ HÁT LỚN.ĐỌC TUYÊN CÁO
anhbasam.wordpress.com - Tường thuật trực tiếp từ Hà Nội

Bài Xem Nhiều