We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 12 September 2012

Hồi Chuông Báo Động Khai Tử Nội Bộ Cộng Sản VN

TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH TOÀN DIỆN, GIẢI TÁN ĐẢNG CSTQ, KHAI TỬ CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC

VIỆT NAM DÂN CHỦ THỐNG NHẤT ĐẢNG
NGÀY 09 THÁNG 09, 2012 TUYÊN BỐ
NGHỊ QUYẾT SỐ 4

TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH TOÀN DIỆN, GIẢI TÁN ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC
KHAI TỬ CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC

XÉT RẰNG:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là sản phẩm của Cộng Sản Quốc Tế, đã phản bội nhân dân Trung Hoa qua các cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn với hậu quả là sự thành lập của một chế độ độc tài, gian ác, phi-nhân-bản, phản-dân-chủ, cai trị bằng bạo lực, tước đoạt tất cả nhân quyền và dân quyền, khiến cho nhân dân phải cam chịu làm nô lệ cho tập đoàn tham ô, cửa quyền này không khác nào dưới thời quân phiệt phong kiến, man rợ và phi nghĩa;
XÉT RẰNG:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Chế Độ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là tội đồ của nhân loại, là thế lực gian ác nhất trần gian, đã và đang gây chiến tranh, đe dọa và tạo bất ổn trên khắp năm châu bốn bễ với tham vọng bá chủ đồ vương trong thực thể đế quốc / thực dân mới.  Nạn nhân của Cộng Sản Trung Quốc bao gồm hàng trăm triệu nhân dân vô tội ngay tại lục địa cùng hàng vạn triệu sanh linh ở các quốc gia có biên giới với Trung Cộng;  
XÉT RẰNG:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Chế Độ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc  qua những cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, qua sự xâm lăng chiếm đoạt lãnh thổ lãnh hải Việt Nam và các nước lâng bang đã chứng minh rằng họ là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, đã tuyên chiến với nhân dân Việt Nam với âm mưu thôn tính, thống trị Việt Nam với sự hợp tác, đồng lõa và cộng sự của Cộng Sản Việt Nam-- cũng là sản phẩm và tay sai của CS Quốc Tế;
THẾ CHO NÊN:  Việt Nam Dân Chủ Thống Nhất Đảng nhân danh Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam căn cứ trên chính nghĩa Tự Quyền – Tự Chủ – Tự Quyết nay chính thức tuyên bố chiến tranh toàn diện đối với Trung Cộng và đồng bọn tay sai là Việt Cộng để diệt trừ loài giặc gian ác này cho đến chừng nào chúng nó không còn hiện hữu trên thế gian.  Đồng thời chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân loại hãy cùng chúng tôi vận động tích cực để giải tán Đảng Cộng Sản Trung Quốc, khai tử chế độ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, giải phóng nhân dân Trung Quốc khỏi ách nô lệ của Cộng Sản Quốc Tế. Trung Cộng chính là là kẻ thù số một của Thế Giới Tự Do.  Với Thiên Mệnh bảo vệ độc lập, tự do cho Việt Nam và giải phóng Á Châu khỏi sự thống trị của độc tài cộng sản, chúng ta ắt sẽ toàn thắng.

TRÂN TRỌNG
JOE ĐỖ-VĨNH

Chủ Tịch Sáng Lập
VIỆT NAM DÂN CHỦ THỐNG NHẤT ĐẢNG


THE DEMOCRATIC VIETNAM UNITED PARTY

ON THIS SEPTEMBER 9, 2012 HEREBY PROCLAIMS
RESOLUTION NO. 4

DECLARATION OF TOTAL WAR AGAINST COMMUNIST CHINA,
DISSOLUTION OF CHINESE COMMUNIST PARTY & THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
WHEREAS:  The Communist Party and People's Republic of China are products of the Communist International and are traitors to the Chinese people which have come to power by way of bloody civil wars only to establish a totalitarian, undemocratic government devoid of humanity.  They rule by violence and deny their own people of human rights and civil rights.  The Chinese people are enslaved by this corrupt and oppressive communist regime that is no less barbaric and unjust than the military mandarinates and warlordships of past dynasties.     
WHEREAS:  The Communist Party and People's Republic of China are products of the Communist International which have committed comprehensive crimes against humanity.  They are a force for evil causing war and threats of war that destabilize the peoples and nations of five continents and four seas.  Their ambitious pursuit of world domination is imperialistic and neo-colonialist in nature.  The victims of Communist China include hundreds of millions of Chinese as well as millions of other peoples in neighboring countries.
WHEREAS:  The Communist Party and People's Republic of China have declared war on Vietnam by invading its borders and exercising extraterritoriality over its lands and seas.  These acts of war undermine the territorial integrity and national sovereignty of Vietnam.  Vietnamese independence is thereby threatened and usurped by Communist China with the collaboration, cooperation and co-conspiracy of the Vietnamese Communist Party.
THEREFORE:  The Democratic Vietnam United Party on behalf of the Vietnamese People and Nation, invoking our natural rights to sovereignty and self-determination hereby officially declare total war (war of national defense and liberation) against Communist China and their lackeys the Vietnamese Communists until they are exterminated from the face of the earth.  Concurrently, we call upon the Peoples of the World to dissolve the Chinese Communist Party and the People's Republic of China, and to liberate the Chinese people from the slavery of International Communism.  Communist China is the number one enemy of The Free World.  Thus, it is our Heavenly Mandate to protect the independence and liberty of the Vietnamese people and to liberate all the peoples of Asia from communist tyranny.  We will prevail.
SINCERELY,
JOE ĐỖ-VĨNH – Founding Chairman – DEMOCRATIC VIETNAM UNITED PARTY


DEMOCRATIC DU VIETNAM UNIS PARTI

SUR CE 9 SEPTEMBRE 2012 PROCLAME        
RÉSOLUTION # 4

DÉCLARATION DE GUERRE TOTALE CONTRE LA CHINE COMMUNISTE,
DISSOLUTION DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS ET LE RPC

ATTENDU QUE: Le Parti communiste et la République populaire de Chine sont des produits de l'Internationale communiste et sont des traîtres au peuple chinois qui sont arrivés au pouvoir par le biais de guerres civiles sanglantes seulement d'établir un régime totalitaire, antidémocratique du gouvernement dépourvu de l'humanité. Ils règnent par la violence et nier leur propre peuple des droits de l'homme et des droits civils. Le peuple chinois sont asservis par ce régime corrompu et oppressif communiste qui n'est pas moins barbare et injuste que les militaires et mandarinates / warlordships des dynasties passées.
ATTENDU QUE: Le Parti communiste et la République populaire de Chine sont des produits de l'Internationale communiste qui ont commis des crimes contre l'humanité complets. Ils sont une force pour la guerre causant le mal et les menaces de guerre qui déstabilisent les peuples et les nations des cinq continents et de quatre mers. Leur quête ambitieuse de la domination du monde est impérialiste et néo-colonialiste dans la nature. Les victimes de la Chine communiste des centaines de millions de Chinois ainsi que des millions d'autres peuples dans les pays voisins.
ATTENDU QUE: Le Parti communiste et la République populaire de Chine ont déclaré la guerre au Vietnam en envahissant l'exercice de ses frontières et l'extraterritorialité de ses terres et des mers. Ces actes de guerre atteinte à l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Vietnam. L'indépendance vietnamienne est ainsi menacée et usurpé par la Chine communiste, avec la collaboration, la coopération et la conspiration du Parti communiste vietnamien.
DONC: La République démocratique du Vietnam Parti uni pour le compte du peuple et de la nation vietnamienne, en invoquant nos droits naturels à la souveraineté et à l'autodétermination par la présente déclare officiellement la guerre totale (guerre de défense nationale et de la libération) contre la Chine communiste et de leurs laquais les communistes vietnamiens jusqu'à ce qu'ils sont exterminés de la face de la terre. En même temps, nous appelons les peuples du monde, de dissoudre le Parti communiste chinois et de la République populaire de Chine, et de libérer le peuple chinois de l'esclavage du communisme international. La Chine communiste est l'ennemi numéro un du monde libre. Ainsi, il est de notre mandat céleste de protéger l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien et la libération de tous les peuples de l'Asie de la tyrannie communiste. Nous prévaudra.

SINCEREMENT,
JOE DO-VINH - Président Fondateur - DÉMOCRATIQUE DU VIETNAM UNIS PARTI


DEMOKRATISCHE VIETNAM UNITED PARTY

AUF DIESER 9 SEPTEMBER 2012 Verkündet
RESOLUTION NO. 4

ERKLÄRUNG DER TOTAL WAR gegen die Kommunistische CHINA,
Auflösung der Kommunistischen Partei Chinas und DER VR CHINA

WÄHREND: Die Kommunistische Partei und der Volksrepublik China sind Produkte der Kommunistischen Internationale und sind Verräter an das chinesische Volk an die Macht im Wege der blutigen Bürgerkriegen gekommen nur um eine totalitäre, undemokratische Regierung fehlt der Menschheit zu etablieren. Sie mit Gewalt regieren und verleugnen ihre eigenen Leute der Menschenrechte und Bürgerrechte. Das chinesische Volk sind von dieser korrupten und repressiven kommunistischen Regime, die nicht weniger barbarisch und ungerechter als die militärischen mandarinates und warlordships vergangener Dynastien ist versklavt.

WÄHREND: Die Kommunistische Partei und der Volksrepublik China sind Produkte der Kommunistischen Internationale, die umfassende Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Sie sind eine Kraft für das Böse verursacht Kriege und Kriegsdrohungen, die die Völker und Nationen von fünf Kontinenten und Meeren zu destabilisieren. Ihre ehrgeizigen Streben nach Weltherrschaft ist imperialistisch und neo-kolonialistischen Charakter. Die Opfer des kommunistischen China sind Hunderte von Millionen von Chinesen sowie Millionen anderer Völker in den Nachbarländern.

WÄHREND: Die Kommunistische Partei und der Volksrepublik China haben den Krieg in Vietnam erklärt, durch eine Invasion ihrer Grenzen und die Ausübung Exterritorialität über ihre Länder und Meere. Diese Handlungen des Krieges zu untergraben, die territoriale Integrität und nationale Souveränität der Vietnam. Vietnamesische Unabhängigkeit wird dadurch bedroht und usurpiert durch das kommunistische China mit der Zusammenarbeit, Kooperation und Co-Verschwörung der Kommunistischen Partei Vietnams.

DAHER: Die Demokratische Vietnam United Party im Namen des vietnamesischen Volkes und der Nation unter Berufung auf unsere natürlichen Rechte auf Souveränität und Selbstbestimmung hiermit offiziell erklären, totalen Krieg (Krieg der nationalen Verteidigung und Befreiung) gegen das kommunistische China und ihre Lakaien die vietnamesischen Kommunisten, bis sie aus dem Antlitz der Erde ausgerottet. Gleichzeitig rufen wir die Völker der Welt, die Kommunistische Partei Chinas und der Volksrepublik China, zu lösen und das chinesische Volk aus der Sklaverei des internationalen Kommunismus zu befreien. Das kommunistische China ist der Feind Nummer eins der freien Welt. Daher ist es unser himmlischer Auftrag, die Unabhängigkeit und Freiheit des vietnamesischen Volkes zu schützen und alle Völker Asiens von der kommunistischen Tyrannei zu befreien. Wir werden siegen.

Mit freundlichen Grüßen,
JOE DO-VINH - Gründungsvorsitzender - DEMOKRATISCHE VIETNAM UNITED PARTY

From: Michael Tran <michaeltran_1tran@yahoo.com>
Date: 2012/9/10
Subject: [DiendanDanToc] TẠI SAO NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÔNG CHÉM LẠI BỌN CHỆT??? Công nhân Tầu Cộng cầm mã tấu đuổi chém công nhân VN

Trong nước tại sao dân Việt Nam không đồng lọat đứng lên cầm mã tấu tầm vong chém hay đâm lại cái lũ chó chết Hán man??? Sẵn tay chém mẹ nó luôn cái đám hèn nhác đảng csVN

Michael Trần

From: Thien Huu TRAN <tran.huu@bell.net>

XIN VUI LONG CHUYEN TIEP

From: Aladin Nguyen <quatloiphong7@yahoo.com>
Date: 2012/9/8

Tổ cha mấy thằng giặc Chệt Tàu nòi hán(g) dã man, hung tàn !
Đồng bào hãy đứng lên tiêu diệt sài lang VC bán nước tay sai,
đánh đuổi giặc Hán chệt ra khỏi nước..

From: Ho Cong Tam hocongtam@gmail.com
Công nhân Tàu cộng cầm mã tấu đuổi chém công nhân Việt Nam
HH (SongMoi.vn) - "...Ngay trên đất Việt, các công nhân Trung Quốc có thể lập tức rút hung khí ra hành hung công nhân Việt Nam. Điều này cho thấy, các công nhân Trung Quốc chưa thực sự tôn trọng con người Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Nếu không tỉnh táo để siết chặt lại những quy pháp quản lý người nước ngoài tại Việt Nam thì chẳng những không chấm dứt được thói hành xử kiểu côn đồ này mà sẽ đến lúc người Việt bị lấn át ngay trên đất mẹ..."

Tưởng bị đùa cợt, một công nhân Trung Quốc cầm khúc gỗ cùng một người đồng hương cầm mã tấu đuổi đánh, chém nhóm người Việt Nam khiến 1 công nhân Việt bị gãy chân.

Theo Người Lao Động, ngày 3/9, tại nhà máy Alumina Nhân cơ ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắc Nông, một công nhân người Trung Quốc là Liu Jin Fu, thuộc Công ty Nhôm Sơn Đông (nhà thầu phụ Trung Quốc), được điều chuyển đến làm việc tại bồn chứa Bô xít của nhà máy cùng 8 công nhân Việt Nam. Tại đây, trong quá trình làm việc, công nhân Fu tưởng bị các công nhân Việt Nam trêu nên đã cầm một khúc gỗ đuổi đánh.

Thấy vậy, Wang Yong Gang, công nhân của Công ty Sơn Đông, cầm mã tấu chạy tới chém nhiều nhát vào nhóm công nhân Việt Nam để hỗ trợ Fu.

Tiếp tục, Fu lấy mã tấu của Gang đuổi đánh, chém nhóm công nhân người Việt Nam còn Gang định dùng can dầu Diezen để đốt lán của nhóm công nhân Việt Nam nhưng Giám đốc Công ty Nhôm Sơn Đông Liu Gang kịp thời can ngăn.

Hậu quả, Wang Yong Gang đánh gãy chân trái một công nhân Việt Nam phải đi TP Hồ Chí Minh điều trị, hai công nhân Trung Quốc bị thương nhẹ.

Đây không phải là lần đầu tiên người Trung Quốc ngang nhiên hành hung công nhân Việt Nam. Trước đó có hàng loạt vụ việc tương tự xảy ra tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình. Mới đây, ngày 9/7/2012, một nhóm công nhân Trung Quốc ngang nhiên dùng tuýp sắt và gậy đánh lực lượng bảo vệ Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh (P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngay trên đất Việt, các công nhân Trung Quốc có thể lập tức rút hung khí ra hành hung công nhân Việt Nam. Điều này cho thấy, các công nhân Trung Quốc chưa thực sự tôn trọng con người Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Nếu không tỉnh táo để siết chặt lại những quy pháp quản lý người nước ngoài tại Việt Nam thì chẳng những không chấm dứt được thói hành xử kiểu côn đồ này mà sẽ đến lúc người Việt bị lấn át ngay trên đất mẹ.

HH

http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/cong-nhan-trung-quoc-cam-ma-tau-duoi-chem-cong-nhan-viet-nam

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều